FAQ

Wat is REDD+?

REDD+ is een mechanisme dat is ontwikkeld in het kader van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Het heeft als doel de ontbossing in de tropen tegen te gaan en daarmee de emissies uit die bossen (15-20% van de mondiale CO2 emissies)  te verminderen

REDD staat voor Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. De ‘plus’ staat voor behoud van biodiversiteit, duurzaam bosbeheer en de vergroting van de koolstofvoorraad in het bos. REDD+ neemt een bijzondere positie in binnen het internationale klimaatbeleid. Waar de meeste maatregelen alleen gericht zijn op het terugdringen van CO-2 emissies, komt REDD+ ook ten goede aan de biodiversiteit en de positie van de lokale bevolking. REDD+ projecten worden over de hele wereld georganiseerd. Op dit moment gebeurd dit nog op vrijwillige basis, maar het is de verwachting dat  REDD+ ook onderdeel van verplichtende klimaatmaatregelen, zoals in het ETS.

Hoe werkt REDD+?

REDD+ draagt bij aan het behoud van tropische regenwouden door de CO-2 die in het bos is opgeslagen een economische waarde te geven. Dat kan door deze waarde – die wordt uitgedrukt in CO2 credits – verhandelbaar te maken. De opbrengst kan worden aangewend om het bos beter te beschermen, maar ook om het gebruik van het bos en het omringende landbouwgebied te verbeteren, waardoor de druk op het bos vermindert. Een belangrijk voordeel van REDD+ is dat het geen grote investeringen vereist of ingewikkelde technische maatregelen. Het geeft onmiddellijke resultaten en het verhandelen van CO2 credits is gebaseerd op die behaalde resultaten. Door met de overheid van de betreffende boslanden samen te werken wordt voorkomen dat er binnen een land afwenteling plaatsvindt, in die zin dat bosbehoud op de ene plek leidt tot extra boskap elders. Over de monitoring van het bosverlies zijn in het kader van het klimaatverdrag goede afspraken gemaakt.

Wat is het doel van het RBI?

De leden van het REDD+ Business Initiative spannen zich in voor het behoud van tropische bossen en de ecosysteemdiensten die zij leveren, waaronder klimaatregulatie.  Het doel van het REDD+ Business Initiative is om de kansen die REDD+ biedt onder de aandacht te brengen van het bedrijfsleven en de overheid en te bevorderen dat het op een transparante manier in het klimaatverdrag wordt opgenomen. Zodanig dat ook bedrijven in Nederland en andere ontwikkelde landen ermee uit de voeten kunnen en de meerwaarde die het kan bieden voor de biodiversiteit en lokale gemeenschappen goed worden benut.

Het REDD+ Business Initiative doet dit niet alleen in woord, maar ook in daad door te investeren in een vlaggenschip project in Peru (en op termijn mogelijk ook in andere landen) waar behoud van biodiversiteit, economische ontwikkeling lokale bevolking en verminderen van CO-2 uitstoot goed aan bod komen. De afspraken rond het REDD+ Business Initiative (RBI) zijn vastgelegd in een Memorandum of Understanding dat werd getekend op 20 Juni 2017.

Hoe onderscheidt het RBI zich van soortgelijke initiatieven?

Het REDD+ Business Initiative is aanvullend op andere initiatieven, met als onderscheid dat:

het zich richt op alle sectoren, niet alleen op landbouw
het alomvattend is; het richt zich niet alleen op het verminderen van de druk op het bos, maar geeft het intacte bos zelf economische waarde
het richt zich op alle stakeholders; niet alleen de private sector en de lokale bevolking, maar ook op beleidsmakers hier en elders
het geeft direct toegang tot credits producten van hoge kwaliteit zonder tussenkomst van intermediairen waardoor de prijs relatief laag kan blijven

Wat levert deelname aan RBI u als bedrijf op?

Door deel te nemen aan het RBI realiseert u meerdere doelen in één keer. U draagt bij aan het tegengaan van klimaatverandering, het behoud van de mondiale biodiversiteit en het versterken van de lokale economie in ontwikkelingslanden.

U levert daarmee op korte termijn een meetbare bijdrage aan:

de Sustainable Development Goals (zeker 7 van de 16 doelen)
het <2 graden traject conform het Akkoord van Parijs
duurzame leveringsketens

Met de CO2 credits die u koopt kunt u de CO2 voetafdruk van uw bedrijf verminderen in aanvulling op de maatregelen die u neemt om de footprint in uw eigen bedrijf en in uw supply chain te verminderen.

U doet dit niet alleen, maar doet dit samen met andere, gelijkgezinde bedrijven waarmee u ook naar buiten treedt om aandacht te vestigen het grote belang van het behoud van tropische bossen als onderdeel van het klimaatbeleid. Het RBI loopt hiermee internationaal gezien voorop, hetgeen betekent dat u zich hiermee ook internationaal kunt profileren. Het groene profiel van uw bedrijf krijgt daarmee meer inhoud en samenhang, hetgeen ook motiverend is voor uw klanten en uw medewerkers.

Wat houdt het Tambopata Flagship project van RBI in?

Het REDD+ Business Initiative steunt op dit moment een pilotproject in Peru, Tambopata. Het project wordt gefinancierd door het Althelia Climate Fund, een Impact Investment Fund met een te investeren vermogen van ruim 100 miljoen Euro. In 2014 besloten de partners voor 0,5 miljoen euro aan CO2 credits uit dit REDD+ project af te nemen via het Althelia Fonds.

In 2017 is met het tekenen van een MoU een nieuwe investeringsronde gestart die loopt tot 2020. Het REDD+ Business Initiative is pionier als het gaat om REDD+. De ervaringen zijn niet alleen voor Nederland, maar voor de hele wereld van belang. Een positieve uitkomst laat zien dat ook bedrijven goede partners zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Op een manier die ook bijdraagt aan het behoud van biodiversiteit en de sociaaleconomische positie van lokale gemeenschappen. In het Tambopata project kunnen bijvoorbeeld boeren leningen afsluiten om de cacaoteelt te verbeteren en worden zij geholpen om hun fair trade producten over de hele wereld te verkopen.

Zie voor meer informatie

https://althelia.com/investment/tambopata-bahuaja-redd-and-agroforestry-project/

Wat heeft het project tot nu toe opgeleverd?

Het Althelia Climate Fund en haar marketing branche Ecosphere+ rapporteren jaarlijks over de resultaten van de verschillende projecten waarin wordt geïnvesteerd. Er wordt gerapporteerd over een groot aantal impact thema’s die direct zijn gelinkt aan de Sustainable Development Goals. Het betreft KPI’s op het vlak van klimaat, biodiversiteit, levensonderhoud en economische ontwikkeling lokale bevolking en genderbalans. Zie voor meer informatie   https://althelia.com/our-approach/our-impacts-monitoring/

Hoe word ik lid?

Aanmelding als lid of supporter kan bij Erik van Zadelhoff (e.vanzadelhoff@mvonederland.nl) projectleider van het REDD+ Business Initiative.

Erik zal samen met u nagaan hoe uw bedrijf het beste kan bijdragen aan onze missie zoals die is verwoord in het Memorandum of Understanding van het REDD+ Business Initiative (dd juni 2017).

Wat zijn de voorwaarden?

Bedrijven die het Memorandum of Understanding van het REDD+ Business Initiative  onderschrijven en daadwerkelijk (willen) investeren in REDD+ projecten zijn welkom als lid. Investeren betekent in dit verband het afnemen van CO2 credits en/of premium producten.  Bij voorkeur uit het gezamenlijke Tambopata project. De gewenste investering is minimaal 30.000 Euro per jaar voor grote bedrijven, 15.000 voor bedrijven van middelgrote omvang en 500-5.000 voor kleine bedrijven (afhankelijk van hun footprint).

Leden maken hun investering aan elkaar kenbaar. Het totaal wordt meegenomen in de externe uitingen van het REDD+ Business Initiative.  Van leden wordt verwacht dat zij in hun handelen en in hun uitingen richting klanten, REDD+ in het algemeen en RBI in het bijzonder onder de aandacht brengen. Dit om de vraag naar REDD+ credits en naar premium producten uit REDD+ projecten te bevorderen en het ledental van RBI te doen toenemen.

In de externe uitingen van het RBI wordt expliciet de disclaimer opgenomen dat het RBI alleen kan instaan voor de kwaliteit van de credits en premium producten uit Tambopata en eventueel uit andere flagship projecten die zij in de toekomst kiest.

Hoe word ik supporter?

Aanmelding als lid of supporter kan bij Erik van Zadelhoff (e.vanzadelhoff@mvonederland.nl) projectleider van het REDD+ Business Initiative.

Erik zal samen met u nagaan hoe uw bedrijf het beste kan bijdragen aan onze missie zoals die is verwoord in het Memorandum of Understanding van het REDD+ Business Initiative (dd juni 2017).

Wat zijn de voorwaarden

Bedrijven die de uitgangspunten van de MoU onderschrijven, aantoonbaar investeren in REDD+ en dit ook openbaar willen maken, maar die niet in de gewenste omvang investeren en/of niet bereid zijn de fee voor het RBI te betalen, kunnen zich aanmelden als supporter van het RBI. Zij worden dan meegenomen in de externe uitingen van het RBI, maar kunnen haar niet vertegenwoordigen en kunnen evenmin invloed uitoefenen op de koers van het REDD+ Business Initiative.

De supporter bedrijven zal gevraagd worden naar  de omvang van hun investeringen. Dit zal ook worden meegenomen in de externe uitingen van het RBI.